See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Kodukord

tallinn

Lasteaia kodukord tugineb järgmistele õigusaktidele

Kooleelse lasteasutuse seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Lasteaia põhimäärus

  1. Üldsätted

Lasteaia kodukord lähtub kooleelse lasteasutuse seadusest ja teistest seadusaktidest.

Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav

Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu

Kodukord on lastele, lastevanematele ja eestkostjatele ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  1. Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine, lapse puudumine

Lasteaed on avatud 7.00-19.00.

Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra, seega lasteaed on siis avatud 7.00 – 16.00.

Lapsevanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia ära endale sobival ajal, rühma tegevusi arvestades.

Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps tuleb lasteaeda peale hommikusööki st hiljem kui 9.00

Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale või õpetaja-abile ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühmaõpetajalt või õpetaja-abilt.

Rühma töötajatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud täiskasvanule.

Ebakaines olekus (alkoholi – või narkojoobes) isikutele last üle anda ei ole lubatud.

Ootamatute olukordade või juhtumite korral, kui vanemal tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järeletulemisega, palume sellest kindlasti õpetajat informeerida enne rühama tööaja lõppu.

Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtiolekuajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapsevanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast lasteaia direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest. Ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

  1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohaldatakse võimalusel päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

Lasteasutusse ei lubata last kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid.

Teavitage koheselt lasteaeda, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne)

Päeva jooksul haigestunud või vigastuse saanud lapse vanemaga võetakse koheselt kontakti. Vanema või vajadusel kiirabi tulekuni antakse lapsele esmast abi.

 

  1. Lapse rõivastus lasteaias

Lasteaeda tuleb puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega (k.a. jope lukud) laps.

Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu.

Riiete valimisel palume arvestada, et paljud tegevused toimuvad lasteaia õuealal.

Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda.

Jopel ei tohi olla väljaulatuvaid nööre, mis võivad kinnijäämise puhul olla lapsele ohtlikud. Kaelas ei tohi olla pikki sünteetilisi salle. Suveperioodil on vajalik peakate. Lapse rõivad peavad vastama ohutusnõuetele, mis on kirjas standardis EN 14682:2007 „Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja paelad lasterõivastel"; nõuetega ja selgitavate joonisteg saab täpsemalt tutvuda tarbijakaitseameti veebilehel: http://www.tarbijakaitseamet.ee/index.php?id=14945.

Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist on lapse riided ja jalanõud varustatud nimega.

Toas on vajalikud heleda libisemiskindla tallaga hästi jalas püsivad vahetusjalanõud, eelistatult sellised, mille jalgapaneku ja jalast võtmisega saab laps ise hakkama.

Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid – määrdunud riided viiakse juba õhtul koju, samuti tehakse lapse kappi kogunenud joonistuste ja muu taolisega. Keelatud on hoida lapse kapis toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid esemeid.

Lapsel on lasteaias vajalik kamm või juuksehari, pabertaskurätid.

Lapse kapi korrasoleku ja vastavuse kodukorras kehtestatud reeglitele tagab lapsevanem.

  1. Lapse turvalisus

Lapsele ei tohi lasteaeda kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt nuga, militaarse iseloomuga mänguasjad, pisidetaile sisaldavad mänguasjad, jm sarnast).

Lasteaia territooriumil, laste ohutuse huvides, on kehtestatud rattasõidupäev. Lapse jalgratas peab olema sõidukorras ning lapsele paras. Kiivrita lasteaia territooriumil sõit on keelatud. Jälgima peab teemärgistust ja liikumise suunda märkivaid nooli.

Lasteaia koridorides ja rühma ruumides liigutakse kõndides, joostakse ja ronitakse õues.

Lasteaia ühisüritustel kuhu on kaasatud ka lapsevanemad, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem.

Lasteaia territooriumil kehtivad reeglid kuuluvad täitmisele ka juhul kui laps viibib territooriumil koos lapsevanemaga.

Lapsed väljuvad lasteaia territooriumilt ainult koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal. Või koos vanemaga või tema poolt eelnevalt määratud isikuga.

Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja saatvad täiskasvanud helkurvestides.

Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. Rabarübliku lasteaia värav peab territooriumilt lahkudes jääma riivi.

Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud. Väljaarvatud lasteasutust teenindavad transpordivahendid kellel on vastav luba.

Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

6. Kodu mänguasjad lasteaias

Laps võib lasteaeda iga päev kaasa tuua ühe oma kaisulooma või raamatu.

Täiendav mänguasjade päev lepitakse kokku rühma lastevanemate ümarlauas.

Kaasatoodud mänguasja puhul kehtib reegel: "luban mänguasja ka sõbrale". Palume lapsele selgitada, et isiklikke asju tuleb jagada kaaslastega.

Mänguasjale on lisatud mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.

Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.

Lasteaeda on keelatud tuua militaarseid, kergesti purunevaid ja lapse tervisele ohtlikke mänguasju.