tallinn

Üldinfo

Tallinna Lasteaed Rabarüblik on Nõmme linnaosas asuv munitsipaallasteaed, mis avati 3. märtsil 1986. aastal Tallinna 167. Lastepäevakodu nime all.

Lasteaia hoone on ehitatud spetsiaalselt lasteaiaks, kus on ruumi kahele sõime- ja neljale aiarühmale. 1.september 2010 aastal töötab lasteaias üks sõime- ja viis
aiarühma. Õppetegevus toimub eesti keeles.

Lasteaial on suur ja hästi haljastatud õueala, mis loob head tingimused aktiivtegevusteks ja õuesõppeks.

Lasteaial on oma lipp, logo, igal rühmal ja lasteaial on oma laul.

Iga rühma kasutuses on mänguruum, magamisruum, riietus- ja tualettruum. Kõikides ruumides on nõuetele vastav ja kaasaegne sisustus. Kõik töökohad on varustatud internetiühenduses olevate arvutitega. Majas on laste jaoks suur saal, mis võimaldab läbi viia muusika- ja liikumistegevusi, pidusid ja muid ühisüritusi. Lasteaed on varustatud lastesõbralike ja kaasaegsete mänguasjade ning õppevahenditega.

Lasteaial on oma kaasaegse tehnikaga varustatud köök ja abiruumid. Toit valmistatakse lasteaia köögis. Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas.

Lasteaias töötab professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes loob tingimused laste igakülgseks arenguks. Olemas on muusika-ja liikumisõpetaja. Vastavalt vajadusele tellitakse väljastpoolt tugiteenuseid – näiteks kaks korda aastas logopeedi teenust. Personal on püsiv.

Tööviiside ja meetodite valikul arvestame Johannes Käisi pedagoogilisi printsiipe (terviklikkus, lapsepärasus, elulähedus, iseseisvus ja aktiivsus, individuaalsus). Õppe-kasvatustöö põhineb projekt- ehk teemaõppe põhimõtetel, kus iga nädal/kuu kannab kindlat teemat milles toimuvad lõimitult õppetegevused. Projektõppes on suur osa lapsealgatusel ja mõtetel, isetegemisel ja kogemuse läbi õppimisel.

Töös lastega lähtume põhimõtetest:

  • Mida laps kuuleb – selle ta unustab,
  • mida laps näeb – seda ta mäletab,
  • mida laps kogeb – seda ta oskab.


Meie lasteaia moto: “Lasteaed on mängumaa – mängides sa targaks saad”

 

Lasteaia visioon, missioon ja põhiväärtused

 

Lasteaia visioon:

Rabarüblikust saavad alguse uudishimu ja väärtused kogu eluks

 

Lasteaia missioon:

Tallinna Lasteaed Rabarüblik on professionaalse personali ning areneva õpi-ja töökeskkonnaga koolieelne lasteasutus, mis on partneriks kodule ja turvaliseks kasvukeskkonnaks lapsele.

 

Lasteaia põhiväärtused:

  • Turvalisus – lasteaia füüsiline ja sotsiaalne keskkond loovad turvatunde nii lastele, vanematele kui ka töötajatele;
  • Professionaalsus – omame teadmisi, oskusi ja tahet lastele kvaliteetse alushariduse andmiseks;
  • Koostöövalmidus – algatame ja teeme koostööd erinevate koostööpartneritega;
  • Avatus – oleme avatud uutele ideedele ja lahendustele;
  • Tervislikkus – väärtustame enda ja teiste tervist.
  • Järjepidevus – lasteaed on Eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidja ning kandja.

TEL logo

karu

roheline kool