tallinn

Kooli vastuvõtt

Mis on koolivalmidus ja mida selle kujunemise hindamisel vaadeldakse?

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi.

Esimesse kassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.

Vanema soovil võib kooli astuda koolikohustuslikust east noorm laps. Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune, siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole. Kõik 6-aastaste laste vanemad, kes soovivad oma lapse kooli panna, peavad teavitama sellest haridusametit enne 1. maid. Juhul kui 1. maiks ei ole haridusametit teavitatud, saab kooli astuda vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.

Koolivalmiduskaardi koostamine.

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 lõige 5).

Koolivalmiduskaardis on kirjeldatud lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.

Lapse sujuv üleminek lasteaiast kooli.

Koolivalmidus on protsess, mis algab koolieelsel perioodil ja jätkub katkematult kooli kontekstis, haarates esimesi õppeaastaid. Nii lapsevanemad, lasteaia- kui klassiõpetajad peavad tunnetama oma rolli lapse õppimiseelduste, tegutsemisrõõmu ja eneseusalduse kujunemisel.

Oluline on piirkondlik koostöö lastevanemate, lasteaedade ja koolide vahel nt lapse arengu sh koolivalmiduse toetamise ja hindamispõhimõtete ühtlustamine; laste, lastevanemate ja õpetajate tutvumine õppe- ja kasvatustegevuse korraldusega lasteasutuses ning koolis; ühisürituste ja ümarlaudade korraldamine lastevanematele ning õpetajatele. Vastastikuses koostöös sünnib teadmine, milliseid kooliks vajalikke baasoskusi on vajalik tähtsustada ja arendada lapse üleminekul lasteaiast kooli. Koolivalmiduskaart on abiks klassiõpetajale lapse individuaalsuse ja arengu mõistmisel ning koostöö kavandamisel lapsevanemate ja tugispetsialistidega.

Klassiõpetaja arvestab lapse varasemaid kogemusi ja loob koostöös perega võimalused lapse individuaalse arengu toetamiseks.

Esimesse klassi astumine. https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine

TEL logo

karu

roheline kool