tallinn

Laste lasteasutusse vastuvõtmine

Alates 2015 aastast on võimalik lapsevanematel panna oma laps ise kuni kolme lasteasutuse järjekorda ning vaadata oma lapse ootejärjekorra numbrit soovitud lasteaedades, seda saab teha Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas

Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.

Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.
 
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse vastu võetud määrus 22.04.2015 nr 18

"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"
 
Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. 

Väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel  http://www.tallinn.ee/est/g10269s36176

 

TEL logo

karu

roheline kool