tallinn

Laste lasteasutusse vastuvõtmine

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse.

Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).

Lasteaeda vastuvõtmise taotluse saab saata lasteaia e- postile, saata posti teel või tuua isiklikult lasteaia direktorile.

Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.

Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.
 
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/lasteaiakoha_taotl , sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.
 
Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. 

Väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel  http://www.tallinn.ee/est/g10269s36176


Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130855&fd=1&leht=1&q_sor

Ülevaatlik info
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Kasulik-teada

TEL logo

karu

roheline kool