tallinn

Teenused ja hinnad

Toitlustustasu

Toidupäeva hinnad alates 01.01.2024

Sõimerühmaealise lapse kohta 3,36 eurot päevas, millest 3,34 eurot päevas, tasub vanem (toidukulu) ja 0,02 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)
Aiarühmaealise lapse kohta 3,97 eurot päevas, millest 3,94eurot päevas, tasub vanem (toidukulu) ja 0,03 eurot tasub lasteaed (teenuse maksumus)

toidutasu_katmine.pdf

Käskkiri__Üldkäskkiri__1-2__21122023_112811.rtf

Lasteaia kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 2024. aastal  100,04 eurot kuus.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr


 

Soodustuste võimalused lasteaias:  https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades#kohatasuvabastus

 

Ruumide rent

 Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

HA-4.35_Lasteaiad_ruumid_al.01.09.2022.pdf

TEL logo

karu

roheline kool