tallinn

Riiklik järelvalve

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja, ametnike
kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes.
Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse lasteasutuse tegevust kompleksselt või
üksikküsimustes.


Haridus- ja Teadusministeeriumi ringkiri muudatustest hariduskorralduses https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Riiklik-jarelvalve

Hariduse andmine on riigi järelevalve all (alus: PS § 37).


Haridus-ja teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne
maavanem (PGS § 48 lg 1) teostab järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle, samuti
riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle.
Järelevalve läbiviija õigused on sätestatud kõigi haridusasutuste liike (Eesti Vabariigi
Haridusseadus § 3 lg 2) reguleerivates eriseadustes:
     *  põhikooli-ja gümnaasiumiseadus;
     *  koolieelsete lasteasutuste seadus;
     *  huvikooliseadus;
     *  kutseõppeasutuse seadus.
Järelevalve korraldus toimub ühesugustel alustel nii alus-, üld-, kui kutsehariduses.
*Ministeeriumite, ametite ja inspektsioonide* üldpädevus järelevalve teostamisel ning riikliku
sunni kohaldamisel tuleneb üldnormina VV seaduse § 70, 71, 72 ja 75. Konkreetsed ülesanded ja
pädevus aga vastavatest eriseadustest. Järelevalvemenetluse algatamise alused ja kord, samuti
õiguslikud järeldused on mitmekesised.

Põhilised järelevalve asutused KOV kontrollimisel:


Tööinspektsioon
Tööinspektsioon teostab järelevalvet  töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate
õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning rakendab riiklikku sundi seaduses ettenähtud
alusel ja ulatuses.
Terviseamet
Tervisekaitse nõuete täitmist *asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda
reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt[5]

Harjumaa Veterinaarkeskus
Teostab muuhulgas järelevalvet toidu käitlemise üle.


Andmekaitse Inspektsioon teostab järelvalvet kahel erineval tegevussuunal:          

- isiku andmete kaitse (eraelu puutumatus);           

- avalik teave (teabenõuete täitmine ning teabe avalikustamine internetis ja mujal).
Keeleinspektsioon


Peamised järelevalvevaldkonnad on eesti keele oskuse kontroll ja avaliku teabe keelsuse ja
kirjakeele vormile vastavuse kontroll.

Tehnilise Järelevalve Amet
Teostab järelevalvet elektroonilise side, tööstusohutuse (surveseadmed, tõsteseadmed, küttegaasiseadmed, ehitus, elektriohutus jms) üle.

Põhja Päästekeskus
Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutuses Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister[11]). Tuleohutusjärelevalve õigusaktid[12] on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Keskkonnainspektsioon
Teostab keskkonnajärelevalve seaduse alusel keskkonnajärelevalvet.

/See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud./

TEL logo

karu

roheline kool